Diensten

Duurzaam groen die voldoet aan hoge kwaliteitseisen kan alleen maar bestaan mits het nodige vooronderzoek, de juiste uitvoering en een goede opvolging.

The Leccinum growing in forest, orange-cap mushroom grow in the green moss birch wood, close-up photo

 

Stappenplan op maat

We bieden een traject aan op uw maat. We starten altijd met een groenscan. Afhankelijk van de grootte en het karakter van het terrein en wat de klant wenst maken we een voorstel op met daarin de miniterreinstudie. Dit is steeds vrijblijvend. Een groenscan is een miniterreinstudie met daaraan een kansenrapport. U krijgt een ruime visie op de perspectieven van het terrein.

Daarna zijn er verschillende mogelijkheden:

 

bomen

1) U wil starten met een beheervisie en uitvoeringsplan (beheerplan)

 

Vaak werken we voor overheden en daar wordt in de eerste plaats gevraagd om een beheervisie en uitvoeringsplan te maken. Met het uitvoeringsplan kan het bestuur verschillende offertes opvragen. Hierbij geven we het advies om samen te werken met onze preferred partners. Deze partners zijn opgeleid om groenbeheer en ‘natuur’beheer tot een goed einde te brengen. Onderhoud van groen met een openbaar karakter, zoals het groen rond bedrijven en op het openbare domein, is een volledig andere aanpak dan het onderhoud van (particuliere)tuinen. Vandaar dat de juiste kennis noodzakelijk is.

Neem contact op met ons voor meer info over beheervisie en uitvoeringsplan.


boom-met-huis

2) U wil een beheerplan in kader van BREEAM-certificaat

 

BREEAM is en certificaat, een beoordelingssystematiek ontwikkeld in het Verenigd Koninkrijk en vindt ook in ons land zijn ingang. Het is een ratingsysteem om de duurzaamheid van gebouwen en terrein in kaart te brengen.

BREEAM staat voor Building Reseach Establishment Environmental Assessment Method. Op basis van 9 categorieen met beoordelingsmodule wordt een kwalitatieve score van 1 tot 5 sterren  uitgedrukt welk duurzaamheidsniveau van toepassing is. Per categorie kunnen een aantal credits worden behaald. De volgende categorieën en bijbehorende waardering worden onderscheiden: management (12%), gezondheid (15%), energie (19%), transport (8%), water (6%), materialen (12,5%), afval (7,5%), landgebruik & ecologie (10%) en vervuiling (10%).

BREEAM kent drie toepassingsgebieden: 

1) BREEAM New Build voor nieuwbouw en renovaties van kantoren, bedrijfsgebouwen, scholen,…

2) BREEAM In-Use voor bestaande gebouwen, zowel voor diensten als woningen

3) BREEAM Communities voor gebiedsontwikkeling

Corridor adviseert over de categorieën Landgebruik & Ecologie en Water. Als bewijslast voor de onderdelen LE 1, LE 2, LE 4, LE 6 en WAT 6 kunnen we voor u een rapport opstellen. Het BREEAM-natuurrapport bestaat uit een terreinstudie en desktopstudie waarbij de opdrachtgever inzicht krijgt in natuurwaarde en welke huidige elementen van belang zijn. Tevens wordt een onderzoek gedaan naar het duurzaam gebruik van bijzondere en zeldzame regionale natuurwaarden versterkt kan worden. Om de kwaliteit en effectiviteit van maatregelen te borgen wordt een beheerplan opgesteld.

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de toepassingsgebieden, volgens toepassingsgebied worden volgende elementen opgenomen:

Wilt u een offerte aanvragen of heeft u vragen over een BREAAM-certificatie en de onderdelen Landgebruik & Ecologie en Water?

Neem contact op met ons


bomen-aarde

3) U wil een totale aanpak: duurzaam groenbeheer zonder zorgen

Bedrijven willen vaak de totale aanpak. Groenbeheer zonder zorgen..

We starten met

A. Voorstudie Duurzaam Groen

We analyseren en berekenen op 3 dagen het groen en maken een raming op van wat de kosten zullen zijn van het nieuwe beheer. Ook de (eventuele) omvorming wordt bekeken. Dit kunt u het best vergelijken met een voorontwerp voor een tuin, dan maakt een tuinarchitect een ruwe schets van hoe een tuin er kan uitzien. Alleen maken wij geen tuinontwerp op, maar maken we een ‘voorstudie beheerplan‘.

Starten met Voorstudie: Wat krijgt u?

Na afloop krijgt u een voorstudie van het beheerplan, een dossier, met zicht hoe het er kan uitzien en zicht op de kosten van het onderhoud en eventuele omvorming. Indien u akkoord bent met de prijs voor het nieuwe onderhoud, dan maken we een onderhoudscontract op voor 3 jaar. Dit contract wordt rechtstreeks met onze Preferred Partner gesloten.

B. Duurzaam contract – Groenbeheer zonder zorgen

Na het tekenen van het contract werken we het beheerplan verder uit, ondertussen kan het nieuwe beheer al starten.

We werken dit plan verder uit in detail in onderling overleg en maken een uitgebreid uitvoeringsplan op voor de uitvoerder. Met dit uitvoeringsplan kunt u de werken volgen.

We staan erop om het het beheerplan verder uit te werken omdat we de hoogste kwaliteit nastreven. U moet hier geen extra kosten voor betalen.

Binnen dit contract zit ook opvolging. Om de vooropgestelde doelstellingen na te streven doen we jaarlijks opvolging. Dit om de kwaliteit blijvend te borgen.

Na 3 jaar maken we een herziening op. Bij de meeste klanten zien we na enkele jaren daling in onderhoudskosten. Zelfs dalingen zijn mogelijk tot 50 %!