natuurinrichting

Natuurinrichtingsprojecten

We leveren onderzoek, geven praktisch advies en maken inrichtingsplannen op voor natuur, waaronder:

- Ecologische visievorming en onderzoek
- Opmaak technische dossiers (bestek, raming en technische inrichtingsplannen)
- Opmaak en indiening van omgevingsvergunningen
- Procesbegeleiding bij bodemonderzoeken, archeologische studies, geohydrologische studies, opmaak grondverzetnota’s, opmaak asbestinventarissen, veiligheid- & gezondheidsplannen, …

Investeringssubsidie natuur

Samen voor meer en betere natuur in Vlaanderen. Dat is de visie van het Agentschap voor Natuur en Bos. De realisatie van natuurdoelen vormt een van de drie strategische projecten om de visie van het ANB waar te maken.

Via projecten Investeringssubsidies Natuur wil het Agentschap voor Natuur en Bos de kans bieden aan de privé-eigenaars, privaatrechtelijke personen en lokale besturen om een bijdrage te leveren aan de realisatie van de Europese natuurdoelen (habitats en soorten) .

Gewoonlijk wordt er elk jaar een projectoproep gelanceerd om concrete realisaties op het terrein te stimuleren. Realisaties zoals éénmalige inrichtingswerken, natuurontwikkelingswerken, achterstallig beheer, ...

De investeringssubsidie natuur bedraagt maximaal 80% van de totale subsidiabele onkosten. Er kan gecumuleerd worden met financieringsmogelijkheden andere dan die van ANB, zolang de totale financiële steun na realisatie van het project niet meer dan 100% van de kosten dekt.

De gevraagde projectsubsidie bedraagt minimaal € 3.000,- per project. De opmaak van een nieuw, of aanpassing van een bestaand, beheerplan is verplicht.

Binnen de projectoproep 2017 koos ANB ervoor om bij de evaluatie van het criterium ‘Inrichting/beheer van habitats’ bijzondere aandacht te schenken aan de mate waarin invulling gegeven wordt aan de realisatie van de doelen en acties 2020.

Waarom natuurinrichting?

Met natuurinrichtingsprojecten worden maatregelen en inrichtingswerkzaamheden beoogd die gericht zijn op een optimale inrichting van een gebied met het oog op het behoud, het herstel, het beheer en de ontwikkeling van natuur en natuurlijk milieu in het VEN, de speciale beschermingszones en in groen-, park-, buffer-, bos- en bosuitbreidingsgebieden en de ermee vergelijkbare gebieden, aangeduid op de plannen van aanleg of de ruimtelijke uitvoeringsplannen van kracht in de ruimtelijke ordening.

Ignace Schops geeft 13 miljoen redenen voor natuurbehoud
subsidies

Subsidies en fiscale voordelen

Wie een natuurproject wil realiseren kan bij allerlei overheden aankloppen voor subsidies. Het is echter moeilijk om de bomen door het subsidiebos te zien.

Wij hebben voor u een artikel geschreven met een overzicht van de meest relevante subsidies en fiscale voordelen.