Unieke biodiversiteit op bedrijfsterrein dankzij samenwerking tussen UCB Pharma, Corridor en Krinkels.

Door aangepast maaibeheer krijgen we mooie graslanden met een grote soortenrijkdom.

Belang van partnerschappen

Het thema biodiversiteit wint aan belang en is meer dan vroeger aanwezig in de hoofden van bedrijfsleiders of organisaties. Koudwatervrees of het gebrek aan kennis of inspiratie is echter nog te vaak een drempel voor het nemen van gerichte acties in functie van de biodiversiteit. De opbouw van een kennisnetwerk en een netwerk van bedrijven met goede voorbeelden kan deze drempel verlagen.

Reeds in 2018 namen met Corridor, Natuurpunt, het Departement Omgeving en het Agentschap Natuur en Bos het initiatief een drie jaar durende Green Deal Bedrijven en Biodiversiteit op te starten met als doel de biodiversiteit op bedrijventerreinen te verhogen en het draagvlak ervoor te versterken. Op 21 oktober 2021 werd deze Green Deal afgesloten. Naast het realiseren van zo’n 1900ha natuurvriendelijke inrichting en beheer op bedrijventerreinen, werden er partnerschappen gesmeed die het thema biodiversiteit in bedrijfsvoering ook in de toekomst zullen bestendigen.

Eén van zulke partnerschappen is de samenwerking tussen UCB Pharma, Krinkels en Corridor, waarbij ingezet wordt op het opwaarderen van de biodiversiteit op de sites van UCB Pharma in Eigenbrakel en Anderlecht. UCB Pharma erkent de waarde van biodiversiteit voor de samenleving, en was zich reeds bewust van de ecologische waarde en de potentie van hun terreinen. Via de groenaannemer Krinkels kreeg het partnerschap vorm waarbij Corridor werd aangesteld voor de ecologische ondersteuning en het richting geven van de biodiversiteitsinspanningen van het bedrijf.

Bloemrijk grasland

In het voorjaar van 2021 ging Corridor dan ook van start met een uitgebreide inventarisatie van de aanwezige natuurwaarde op het terrein, die de basis vormt voor de opmaak van de biodiversiteitsvisie en het actieplan biodiversiteit van UCB Pharma. Bloemrijke graslanden met onder andere een hoge aantallen margrieten kleuren grote delen van het terrein en trekken verschillende soorten vlinders en wilde bijen aan. Langs de randen komen beboste delen en bosranden voor met typische voorjaarsbloeiers zoals bosanemoon en boshyacint. Ook is er een buitengewone orchideeëndiversiteit aangetroffen met maar liefst 5 verschillende soorten. In de loop van het voorjaar en de zomer van 2021 werden er meer dan 30 broedvogels waargenomen en werden met wildcamera’s en vleermuisdetectoren 17 zoogdierensoorten geregistreerd zoals reeën, vossen en steenmarter. Al deze waarnemingen onderstrepen niet alleen de reeds aanwezige natuurwaarden, maar wijzen ook op het potentieel om met kleine ingrepen de lokale biodiversiteit verder te gaan versterken.

Samen met het UCB Pharma stelde Corridor een biodiversiteitsvisie op, waarbij gestreefd wordt naar een biodiverse bedrijfsomgeving. De natuur krijgt er alle kansen om zich te ontwikkelen binnen de voorwaarden die gesteld worden door de aanwezige bedrijvigheid. Landschapsinrichting en -onderhoud gebeuren op een natuur-inclusieve wijze, met focus op het gebruik van natuurlijke vegetaties met inheemse planten. Deze natuurlijke vegetaties zijn van vitaal belang voor het voorkomen van fauna en de ecologische rol die de site vervult in de ruimere omgeving. Uitheemse soorten of kweekvariëteiten van inheemse soorten hebben ook hun plaats op de site, maar eerder beperkt in bepaalde zones rond gebouwen of ontvangstruimten. Uitheemse invasieve soorten met negatieve impact op de biodiversiteit worden volledig geweerd van de sites.

Aardhommel

Tot slot is een actieplan opgesteld gebaseerd op vier pijlers, namelijk het beschermen van de ecologische waarde op het terrein, herstel van natuurlijke elementen, het verhogen van de ecologische rol van de site als stapsteen of verbindingszone in het groenblauwe netwerk en biodiversiteit/natuur als een belangrijk onderdeel in communicatie. Voorbeelden van acties die reeds worden uitgevoerd of gepland zijn in de volgende jaren zijn onder andere het versterken van het nectar-netwerk door ecologische maaibeheer, de aanplant van houtkanten en bomengroepjes, beheer van invasieve exoten, gebruik van streekeigen planten en vegetaties in landschapsontwerp, het plaatsen van faunavoorzieningen zoals nestkasten en bijenhotels, … .

Biodiversiteitsstrategie 2030 gebaseerd op 4 pijlers.

Vinger aan de pols: opvolgen en bijsturen

Het afgewerkte actieplan zal richting geven aan het ruimtegebruik en groenbeheer van de sites van UCB Pharma in de volgende 10 jaar. Toch eindigt de samenwerking hier niet. Een bedrijventerrein is een dynamische omgeving waarbij continu nieuwe ontwikkelingen plaatsvinden, en ook de natuur is verre van statisch systeem. Continue opvolging en bijsturen gebeurt door periodieke terugkommomenten en frequent contact tussen ecoloog en groenaannemer.