Signify/Philips Turnhout

Een bedrijventerrein wordt doorgaans in verschillende stappen ontwikkeld. Veel gronden liggen jaren braak voor ze een definitieve bestemming krijgen. Deze terreinen moeten echter in gebruik kunnen worden genomen zodra de bedrijfsplanning dit vereist.  

Maar al te vaak zorgt het voorkomen van beschermde planten of dieren dat projecten kostbare vertraging oplopen. Niet alleen door bezwaren of beroepen tijdens de vergunningsprocedure, maar ook omdat de natuur die verwijderd wordt gecompenseerd moet worden. Hierdoor worden er door bedrijven vaak maatregelen genomen om beschermde dieren en planten van het terrein te weren. Dit kan bijvoorbeeld door een intens, maar duur gazonbeheer of de grond tijdelijk in landbouwgebruik te geven.

Het weren van beschermde planten en dieren is eigenlijk niet nodig. Het is niet alleen duur en arbeidsintensief, maar het draagt ook niet bij tot een duurzaam en ecologisch beheer van de groene ruimte in de bedrijventerreinen. De Vlaamse natuurwetgeving maakt het immers perfect mogelijk om beschermde dieren en planten tijdelijk de ruimte te bieden. Wie beschikt over dergelijke specifieke vergunning, mag de beschermde soorten die zich op zijn terrein vestigen verwijderen zodra de realisatie van de bestemming begint. De vergunning tijdelijke natuur zorgt dus voor de broodnodige rechtszekerheid die bedrijven nodig hebben. Doordat een bedrijfsterrein tijdelijk ter beschikking wordt gesteld aan de natuur ontstaan er positieve effecten op de populaties van planten en dieren die zich anders niet zouden voordoen. Dit positieve effect is het argument waarmee de overheid een vergunning tijdelijke natuur zal afleveren.  

Meer dan 8000 ha van de voorziene industriegebieden in Vlaanderen is op dit moment onbebouwd, aangeduid als reservegrond of tijdelijk nog niet realiseerbaar. Een gigantische oppervlakte waar de natuur tenminste tijdelijk kan ontwikkelen en de lokale populaties van dieren en planten enorme voordelen kan bezorgen. 

Een vergunning Tijdelijke Natuur biedt bedrijven veel voordelen
  • Het zorgt voor rechtszekerheid zodat uw plannen geen (kostbare) vertraging oplopen;
  • Het geeft op een aansprekende en tastbare manier invulling aan het beleid op het vlak van maatschappelijk verantwoord ondernemen;
  • Het kan de relatie met de omwonenden van bedrijventerreinen verbeteren, bijvoorbeeld door het tijdelijke natuurgebied open te stellen voor het publiek of hen te betrekken bij het beheer;
  • Het draagt bij aan het voortbestaan van (zeldzame en beschermde) plant- en diersoorten in Vlaanderen;
  • De dieren en planten op het bedrijventerrein mogen worden verwijderd, zodra de uitvoering van de ontwikkelingsplannen van start gaan.
  • Er hoeft geen geld en tijd meer te worden geïnvesteerd in het preventief weren van zeldzame en beschermde flora en fauna.

In Nederland en het Verenigd Koninkrijk bestaat dit principe al enige jaren en wordt het ondertussen succesvol toegepast. Een succesverhaal is onder meer het project Eeserwold in Steenwijk in de Nederlandse provincie Overijssel. Rond een voormalige zandwinningsplas worden wonen, werken en recreëren gecombineerd in een duurzame omgeving. Het deelgebied 'bedrijventerrein' is klaar om geëxploiteerd te worden, maar de verwachting is alleen dat het terrein nog een aantal jaren leeg zal staan.   

Daarom is er voor gekozen om natuur tijdelijk toe te staan op Eeserwold. Op sommige plekken werden kleine aanpassingen verricht zodat bepaalde soorten die het kunnen gebruiken meer kans hebben. Maar over het algemeen zal de natuur zich spontaan ontwikkelen. Het  concept Tijdelijke Natuur is interessant voor projectontwikkelaar Roelofs omdat het goed past bij het duurzame karakter van het bedrijventerrein Eeserwold.  

Ook in de haven van Rotterdam wordt ingezet op tijdelijke natuur. Daar worden bijvoorbeeld leidingenzones heel aantrekkelijk gemaakt voor de rugstreeppad zodat deze van de bedrijventerreinen worden weggelokt. De vergunning tijdelijke natuur zorgt er voor dat leidingbeheerders ten allen tijde kunnen werken in de leidingzone wanneer dit noodzakelijk is.

Wilt u weten of op uw bedrijf plaats is voor Tijdelijke Natuur?

Lees meer over de vergunning op onze pagina over tijdelijke natuur.
Of contacteer onze specialist

PETER CLAUS+32 (0) 471 97 37 98

peter.claus@corridor.land