Wat en waarom?

Een Green Deal is een vrijwillige overeenkomst tussen (privé)partners en de Vlaamse overheid om samen een groen project te starten. Met deze Green Deal willen we de biodiversiteit op bedrijventerreinen verhogen en het draagvlak ervoor versterken. Werken aan biodiversiteit wordt momenteel niet vaak als belangrijk beschouwd. Deze Green Deal probeert deze drempel weg te werken en de opportuniteiten in de verf te zetten.

Doelstellingen

- de natuurwaarden op bedrijventerreinen verhogen via permanente en tijdelijke natuur
- het draagvlak voor natuur op bedrijventerreinen structureel verhogen bij verschillende doelgroepen, zoals lokale en bovenlokale overheden, bedrijven (bedrijfsleiders, management en personeel), ontwikkelaars/eigenaars/beheerders van bedrijventerreinen, sectororganisaties, hogescholen, groenaannemers en andere stakeholders
- het welzijn van werknemers verhogen en het imago t.o.v. klanten, leveranciers, omgeving, enz. verbeteren
- kennis opbouwen over het thema door een lerend netwerk op te starten, methodes en instrumenten aan te reiken, kansen en belemmeringen binnen beleid en regelgeving, in kaart brengen en een evaluatie opmaken via rapport en beleidsaanbevelingen

Waarom zou ik meedoen?

Aandacht voor de biodiversiteit kan bedrijven heel wat voordelen opleveren.

Door mee te stappen in deze Green Deal kan je mee verkennen hoe investeringen in biodiversiteit op korte en lange termijn goed zijn voor het bedrijf, de werknemers, de klanten, de relatie met relevante stakeholders en het imago van het bedrijf.

Een bedrijf of organisatie kan zich via deze Green Deal promoten als toonaangevend bedrijf.  De Green Deal biedt de partners de kans om te experimenteren en te leren in een groot netwerk en geeft toegang tot kennis, instrumenten en best practices. Verder zal het lerend netwerk interessante informatie verschaffen over de financiële winsten die elk bedrijf kan boeken als het zijn beheer minder intensief maakt. Ten slotte heeft de Green Deal ook impact op het welzijn van de werknemers.

Deze Green Deal is een inspanningsverbintenis, geen resultaatsverbintenis, tenzij de partijen dit anders willen.

Aan de slag met de Green Deal

Stel een actieplan biodiversiteit op aan de hand van vijf stappen die helpen om biodiversiteitsacties voor je bedrijf of organisatie te identificeren:

 1. Stel iemand of een team binnen je bedrijf of organisatie aan als verantwoordelijke voor het actieplan biodiversiteit.
 2. SCAN - doorloop de scan biodiversiteit en vink de relevante hokjes aan.
 3. PLAN - stel een actieplan biodiversiteit op: in de scan selecteerde je acties waarmee je aan de slag wil gaan, definieer elk van die acties nu zo concreet mogelijk door ze meetbaar te maken en er een timing aan te koppelen. Hier alvast enkele tips:
  o    Laat je oriënteren door iemand die kennis over biodiversiteit heeft. Je kan contact opnemen met een ondersteunende partij van de Green Deal
  o    Inspiratie en goede voorbeelden voor kleine en grote bedrijven/organisaties vind je  op www.bedrijvenenbiodiversiteit.be 
  o    Ga nóg ambitieuzer te werk door een expert aan te stellen die een beheerplan voor heel je terrein opmaakt! Het actieplan van de Green Deal werkt op korte termijn en een beheerplan werkt meer op de lange termijn. 
 4. DO - ga aan de slag! 
 5. CHECK - na één jaar: evalueer de acties waaraan je gewerkt hebt, herneem stappen 2 t.e.m. 4 en koppel terug met het management.
 6. Voer stappen 2 t.e.m. 5 jaarlijks uit. 

Meer info? Neem een kijkje op de website van de Green Deal via deze link. Of neem contact op met ons.