Grenspark Groot Saeftinghe

Opmaak grensoverschrijdende natuurbeheervisie

Opdrachtgever: Agentschap voor Natuur en Bos, het Zeeuwse Landschap, Natuurpunt
Looptijd opdracht: 2017 - 2019
Doelstellingen:
  • optimalisatie en uitbreiding estuariene natuur
  • ontwikkeling bloemrijke en zilte graslanden
  • 40 broedkoppels Bruine kiekendief
  • robuuste populatie weidevogels
  • broedkoppel Zeearend

Over het project

Dit project bestaat uit de opmaak van een grensoverschrijdende visie, natuurbeheerplannen langs de Vlaamse zijde en update van de natuurbeheerplannen langs de Nederlandse zijde en de opmaak van een grensoverschrijdend plan voor monitoring voor Grenspark Groot-Saeftinghe.

Deze natuurgebieden liggen in VEN gebieden en in Europese vogelrichtlijngebieden en habitatrichtlijngebieden. Bij dit project wordt ingezet op een goed doordachte consultatie om alle relevante stakeholders zo goed mogelijk te betrekken bij het uitschrijven van een duurzame visie op de natuur.

Het Grenspark Groot-Saeftinghe vormt op de grens van Vlaanderen en Nederland één van de grootste brakwater getijdengebonden natuurgebieden in Europa. Door natuurontwikkeling wordt het Verdronken Land van Saeftinghe verbonden met de Hedwigepolder, de Prosperpolder, de Doelpolder en de Nieuw-Arenbergpolder. De eeuwenoude natuur van het Verdronken Land vormt samen met de nieuwe natuurontwikkeling een robuuste natuurkern van ruim 4500 ha groot. Deze beheervisie formuleert een globaal kader en de beheerdoelstellingen voor het Grenspark Groot-Saeftinghe voor een periode van 24 jaar (2020-2044).