Actieplan biodiversiteit

Biodiversiteit op de brouwerij, bij Heineken in Zoeterwoude

Vooraleer we kunnen starten met een actieplan om de biodiversiteit te verbeteren hebben we inzicht nodig in de huidige natuurwaarden. Dit verkennend vooronderzoek noemen we een quickscan biodiversiteit.

Nadat we meer weten over de huidige natuurwaarden maken we een actieplan op met maatregelen om de biodiversiteit of natuurwaarden te verbeteren op korte en lange termijn.

In een actieplan formuleren we meetbare beheerdoelstellingen en concrete beheermaatregelen om de biodiversiteit te verbeteren.

We werken een keuzemenu uit aan acties waar u zelf een selectie kunt uit kiezen.

Voor wie?

Onze ecologen adviseren onze klanten hoe zij hun terrein biodiverser kunnen maken. Dat doen we zowel voor bedrijventerreinen, terreinen in beheer van overheden of private eigendommen zoals landgoederen of kasteeldomeinen.

Waarom heb je een actieplan nodig?

Bij de opmaak van een actieplan worden eerst de doelstellingen vastgelegd. Op basis van die doelstellingen worden concrete maatregelen uitgewerkt. Een doelstelling kan bijvoorbeeld zijn het verhogen van de aanwezigheid van Oeverzwaluw en een maatregel kan zijn het plaatsen van een permanente Oeverzwaluw wand. Of een andere doelstelling kan zijn het creëren van extra leefomgeving voor bestuivers. Een maatregel dat hierbij past kan bijvoorbeeld het omvormen van intensieve gazons naar bloemrijk hooiland.

Waarom doen we de moeite om de biodiversiteit te verhogen?

Natuurwaarden

U helpt mee aan de verhoging van de natuurwaarden in uw omgeving. Met een brede variatie aan vegetaties trek je allerlei fauna zoals nuttige insecten, vogels en zoogdieren aan. Daarnaast is het behoud aan biodiversiteit noodzakelijk om ecosysteemdiensten zoals landbouw te bestendigen.

Gezondheid

Meer biodiversiteit en een kwalitatieve groene omgeving heeft een positief effect op een gezonde leefomgeving. We zijn niet alleen lichamelijk gezonder, maar voelen ons ook beter en zijn productiever in een groene werkomgeving.

Ambassadeur

Door het goede voorbeeld te tonen en het ook uit te dragen inspireert u anderen om hetzelfde te doen. Voor mensen, bedrijven of organisaties die geloven in een positieve impact en een voortrekkersrol willen spelen.