Natuurbeheerplannen

De Vlaamse Overheid werkte afgelopen jaren hard aan de integratie van het Natuur- en Bosdecreet. Beide wetgevingen werden in 2017 in verschillende stappen omgevormd naar 1 natuurdecreet dat aangepast zal zijn aan de huidige maatschappelijke noden.

Binnen deze wijzigingen doet het concept ‘geïntegreerd natuurbeheer’ zijn intrede. Natuurterreinen kunnen duurzaam worden beheerd met aandacht voor de ecologische, de economische en de sociale functie. De onderlinge verhouding tussen deze functies wordt bepaald door de ambities van de eigenaar en de draagkracht van een gebied.

De ecologische functie van een natuurterrein is evident, maar de 2 andere functies kunnen eveneens belangrijk zijn. Een natuurterrein kan verschillende ‘ecosysteemdiensten’ leveren zoals houtopbrengst, waterberging, voedselproductie (bijv. bosbes) of jacht en visvangst. De sociale functie heeft betrekking op de toegankelijkheid voor natuurbeleving en recreatie, erfgoedwaarden en wetenschappelijk onderzoek.

De integratie van verschillende soorten beheerplannen

Vanaf eind 2017 bestaat er nog maar 1 soort beheerplan. Verschillende terreintypes (bos, grasland, park, open water, bermen, bomenrijen,…), verschillende eigenaars en verschillende ambitieniveau’s zullen kunnen gecombineerd worden in 1 beheerplan. Maar een beheerplan met één terreintype, één eigenaar en/of één ambitie blijft ook mogelijk.

Wie een natuurbeheerplan opmaakt, kan dit laten goedkeuren door het Agentschap Natuur en Bos van de Vlaamse Overheid. Een goedgekeurd natuurbeheerplan is 24 jaar geldig en houdt alle vergunningen, machtigingen en ontheffingen in kader van het Natuur- en Bosdecreet in die nodig zijn om de geplande werken uit te voeren. De overheid voorziet ook subsidies voor wie beheermaatregelen neemt die leiden tot kwalitatievere natuur.

Integratie met erfgoedbeheerplannen

Naast Natuurbeheerplannen maken we ook geïntegreerde beheerplannen voor Onroerend Erfgoed & Natuur. Hiervoor werken we samen met gespecialiseerde architecten en archeologen met ervaring in onroerend erfgoed.

subsidies

Subsidies en fiscale voordelen

Wie een natuurproject wil realiseren kan bij allerlei overheden aankloppen voor subsidies. Het is echter moeilijk om de bomen door het subsidiebos te zien.

Wij hebben voor u een artikel geschreven met een overzicht van de meest relevante subsidies en fiscale voordelen.