Controle beschermde natuur

Quickscan flora en fauna

Iedereen die voornemens heeft een projectgebied of gebouw te ontwikkelen (renovatie en sloop) of een bestemming te wijzigen krijgt te maken met de complexe natuurwetgeving.

Een goed voorbereid man of vrouw is er twee waard. Het gebeurt heel vaak dat een bouwproces heel wat kostbare vertraging oploopt doordat men niet goed op de hoogte is van de natuurwetgeving. We kunnen u helpen doorheen het bouwproces met specifieke expertise rond natuurwetgeving.

Wat doen we tijdens een controle beschermde natuur?

We onderzoeken de natuurwaarden en het voorkomen van (beschermde) plant- en diersoorten die voorkomen in een projectgebied. Afhankelijk van het projectgebied en vraag kan deze scan algemeen of juist zeer uitgebreid zijn, waarbij wordt gekeken naar zowel planten als vogels, insecten, vissen, vleermuizen, enz. Omdat er inzicht en kennis nodig is in (beschermde) soorten, wordt de controle uitgevoerd door deskundige ecologen. Zij hebben de juiste achtergrond en kennis van zaken voor een kwaliteitsvol onderzoek.

Naast een terreinbezoek, wordt ook via literatuur en databases onderzocht om te weten te komen of het projectgebied in de nabijheid ligt van een beschermde zone (bv. VEN-gebied, habitatrichtlijngebied, vogelrichtlijngebied).

Dit onderzoek geeft een duidelijk inzicht in het al dan niet voorkomen van beschermde soorten of vegetaties in op een terrein of in een gebied.

Waarom is een controle beschermde natuur nodig?

Een onderzoek naar de aanwezige soorten en natuurwaarden wordt vaak uitgevoerd met het oog op het aanvragen van de juiste vergunningen bij het realiseren van een bouwproject. Bij elke ruimtelijke ingreep dient namelijk rekening gehouden te worden met beschermde plant- en diersoorten waarop de natuurwetgeving van toepassing is. Deze wetgeving verklaart dat deze soorten niet beschadigd, gedood of verstoord mogen worden. Daarnaast is er ook de zorgplicht voor iedereen die een project wil realiseren waarbij de natuur geschaad kan worden. De zorgplicht bepaalt dat bij elk project dat wordt uitgevoerd maatregelen moeten worden genomen om schade aan de natuur te voorkomen, te beperken en te herstellen.

Het onderzoek geeft niet enkel antwoord op de vraag welke plant- en diersoorten voorkomen, maar ook of er effecten zullen zijn van de ruimtelijke ingreep op die soorten en of daarmee de wetgeving overtreden wordt. Indien dit inderdaad het geval is, kan er geholpen worden met het aanvragen van de juiste vergunningen, waardoor er tijdens het realiseren van het project geen vertragingen worden opgelopen. Voor een ecologisch studiebureau ligt dit onderzoek dus aan de basis van het verlenen van grondig gestaafd advies. Door vroegtijdig in kaart te brengen wat de mogelijke risico’s zijn voor een project, kan ook vertraging bij de uitvoering worden voorkomen.


Controle beschermde natuur nodig?

Meten is weten. Door te meten wat op uw terrein aanwezig kan je proactief actie ondernemen en dus ook voldoen aan de natuurwetgeving. De natuurwetgeving is echter zeer complex, wij kunnen u daarbij helpen.