Monitoring en inventarisatie

Rugstreeppad Hans Boll

Inventarisatie

Inventarisatie is het onderzoeken of een bepaalde soort (aantal, verspreiding) voorkomt in een gebied of op een terrein. Een inventarisatie van een bepaalde soort geeft nuttige informatie voor het beheer of het beleid. Daarnaast kan met de verzamelde gegevens beoordeeld worden of een gewenste maatregel (negatieve) effecten heeft op beschermde soorten of kwetsbare gebieden.

Monitoring

Monitoring is het opvolgen van het beheer of een soort op langere termijn door telkens op dezelfde wijze en op dezelfde locatie een inventarisatie uit te voeren. Het gevoerde beheer of beleid zijn hiermee te evalueren. Monitoring krijgt vorm in periodiek (zes-jaarlijks bij natuurbeheerplannen) terugkerende opnames volgens een specifieke methodologie.

Waarom inventariseren en monitoren?

Natuuronderzoek geeft inzicht in de ecologische waarde van een (natuur)gebied door het in kaart brengen van de aanwezigheid en verspreiding van soorten.

Voor het bepalen van het juiste beheer is het onmisbaar om de aanwezige natuurwaarden van een gebied goed in kaart te hebben. Maar ook om aan wettelijke verplichtingen te voldoen is natuuronderzoek soms vereist.

Wilt u ook weten hoe het gesteld is met de natuurwaarde van uw gebied of terrein?