BREEAM studies

Building Research Establishment Environmental Assessment Method, kortweg BREEAM, is een methode die de impact op het milieu beoordeeld aan de hand van genomen duurzaamheidsmaatregelen bij het realiseren van een bouwproject. Een BREEAM-certificaat moedigt dus projectontwikkelaars en architecten aan om bij het ontwikkelen van een project meer duurzame opties te kiezen. Tegenwoordig is het behalen van een BREEAM-certificaat vaak zelfs een vereiste. Voor het behalen van dit duurzaamheidscertificaat worden projectontwikkelaars en architecten bijgestaan door professionele BREEAM-consultants die maatregelen voor verduurzaming zullen adviseren en de investeringen op korte en lange termijn zullen plannen. Het werken naar een BREEAM-certificatie verhoogt zowel de duurzaamheid als de waarde van het gebouw.

Daarnaast hebben BREEAM-gecertificeerde gebouwen nog meer voordelen:
• Ze hebben een efficiënter water- en energieverbruik, wat resulteert in lagere kosten (en bijgevolg in hogere huurinkomsten);
• De keuze voor duurzamere en robuuste materialen zal de levensduur van een gebouw verlengen;
• Meer aandacht voor de omgeving en de gezondheid verhoogt het welzijn van de werknemers en daarmee ook de productiviteit;
• Een BREEAM- certificaat verzekert van een milieubewuste bijdrage aan de samenleving door vergroening van het gebouw. Dit komt ook het imago van het bedrijf ten goede.

BREEAM stimuleert architecten natuurinclusief te ontwerpen

Voor het behalen van een BREEAM-certificatie wordt een gebouw beoordeeld op verschillende categorieën, waaronder de categorie ‘landschap en ecologie’ (LE). Deze categorie stimuleert de projectontwikkelaars natuurinclusief te bouwen of te renoveren, d.i. rekening te houden met ecologisch waardevolle factoren en kansen van het projectgebied en hierop in te spelen, mee te werken aan het conserveren en ontwikkelen van habitats en negatieve impact van de realisatie van het project op de natuur te minimaliseren.
De implementatie van meer groen zorgt niet alleen voor een hogere biodiversiteit, maar ook voor een betere leefomgeving voor werknemers. Beplanting gaat immers het hitte-eilandeffect tegen door verkoeling te bieden en zuivert de lucht. Ook is het positieve effect van groen in de omgeving op de mentale gezondheid al meermaals bewezen, wat zich vertaald in betere productiviteit.
Natuurinclusief ontwerpen, bouwen en renoveren geeft projectontwikkelaars het vermogen zich op de markt te onderscheiden. Door het voorzien van genoeg ruimte voor natuur en biodiversiteit zal op projectniveau extra waarde verkregen worden, wat ook de buurtbewoners zullen weten te waarderen.

De rol van de ecoloog bij BREEAM

Voor het behalen van credits voor de BREEAM categorie ‘landschap en ecologie’, wordt er een suitable qualified ecologist (SQE) aangesteld. Deze ecoloog voert een terreinstudie en een desktopstudie uit waarbij de opdrachtgever inzicht krijgt in natuurwaarde en in welke huidige elementen van belang zijn. In het aanbevelingsrapport worden ecologische maatregelen beschreven die uitgevoerd kunnen worden voor de verbetering en ontwikkeling van deze natuurwaarden. Tevens wordt er onderzoek gedaan naar hoe de verbeteringen in het projectgebied bijzondere en zeldzame natuurwaarden uit de omgeving kunnen versterken.
Om de kwaliteit en de effectiviteit van aanbevolen maatregelen te borgen, wordt een beheerplan opgesteld. In het beheerplan staat info over de ecologische kenmerken van het terrein en hoe die te verbeteren of onderhouden, daarin opgenomen visie op ecologie, landschapsinrichting, beheer/onderhoud van groen- en ecologische voorzieningen die de flora en fauna versterken. Een beheerplan heeft minstens een looptijd van 6 jaar.
Hoeveel van de aanbevolen maatregelen geïmplementeerd worden in de constructiefase zal bepalen hoeveel credits toegekend zullen worden.

Wij werken o.a. voor