Quickscan natuurwetgeving bouwproject

Vleermuis

Wilt u weten welke natuurwetgeving van toepassing is op uw project? Welke onderzoeken moet u laten doen en bijvoegen bij uw vergunningsdossier? De natuurwetgeving in Vlaanderen is zeer complex.

Corridor is gespecialiseerd in onderzoek en beoordeling van de impact van een bouwproject op de natuurwetgeving bij vergunningsdossiers.

Vraag nu een quickscan natuurwetgeving aan en ontdek aan welke voorwaarden u moet voldoen. En voorkom dus ook onnodige vertraging omwille van negatief advies of afkeuring.

Begeleiding en advies nodig in de complexe natuurwetgeving?

Onze ecologen zijn gespecialiseerd in natuurwetgeving en kunnen u helpen doorheen de complexe wetgeving. Contacteer ons voor meer info of vraag een quickscan natuurwetgeving aan om te weten waar u aan toe bent.

Welke natuurvergunningen bestaan er en hoe kan een ecoloog helpen?

1) Omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen. Deze vergunning moet aangevraagd worden voor het vellen van (alleenstaande) bomen en wanneer delen van een bos ontbost moeten worden.

2) Omgevingsvergunning tot ontbossing (met boscompensatie als bindende voorwaarde). Deze vergunning wordt enkel verleend indien het verplichte boscompensatievoorstel is goedgekeurd door het Agentschap Natuur en Bos (ANB).

3) Kapmachtiging voor het kappen van bomen in bosverband in kader van bosbeheer. (bomen kappen in een bos, maar bos blijft bos, dus vb. bij dunning en ander beheermaatregelen die beschreven staan in een bosbeheerplan.)

4) Ontheffing op het verbod tot ontbossen: indien het wenselijk is toch te ontbossen

5) Omgevingsvergunning voor het wijzigen van de vegetatie is nodig bij:

 •  het wijzigen van historisch permanente graslanden, met inbegrip van het daaraan verbonden microreliëf en poelen, indien deze gelegen zijn in:
  • valleigebieden, brongebieden, natuurontwikkelingsgebieden, agrarische gebieden met ecologisch belang of agrarische gebieden met bijzondere waarde en de met deze gebieden vergelijkbare gebieden;
  • de perimeter van het beschermingsgebied IJzervallei (BE 2500831);
  • in de perimeters afgebakend in uitvoering van de Habitatrichtlijn, in zoverre het desbetreffende type historisch permanent grasland binnen deze perimeters als habitat is aangemeld.
 •  alle vegetatiewijzigingen in volgende gebieden/zones:
  • in de volgende gewestplanbestemmingen: groengebied, parkgebied, buffergebied, bosgebied, valleigebied, brongebied, agrarisch gebied met ecologisch belang of bijzondere waarde en natuurontwikkelingsgebied;
  • in de beschermde duingebieden;
  • in de Speciale Beschermingszones – Habitatrichtlijn en Vogelrichtlijn;
  • in de Ramsargebieden.
 •  kleine landschapselementen (KLE’s):
  • het rooien of verwijderen en het beschadigen van: houtachtige beplantingen op bermen en taluds, houtachtige beplantingen langs waterlopen, dijken of taluds, heggen, hagen, houtkanten, houtwallen, bomenrijen, hoogstamboomgaarden;
  • het afbranden en het vernietigen, beschadigen of doen afsterven met mechanische of chemische middelen van de vegetatie horende bij de kleine landschapselementen en van perceelsrandbegroeiingen en sloten;
  • het uitgraven, verbreden, rechttrekken, dichten van stilstaande waters, poelen, waterlopen.