Onderzoek windturbines

Vleermuizen onderzoek met de juiste technische apparatuur

Corridor voert in opdracht van ontwikkelaars van windturbineprojecten voorafgaand een onderzoek uit naar het voorkomen van vleermuizen en vogels in het projectgebied.

Het plaatsen van een windturbine is een vergunningsplichtige activiteit. Dit soort projecten dient dus te worden getoetst aan de natuurwetgeving. Vooral onderzoek naar vogels en vleermuizen is hier van belang. Als voorbereiding op de natuurtoets, verscherpte natuurtoets of passende beoordeling voeren we een nulmeting uit van de aanwezige vogels en vleermuizen. Daarbij bekijken we de beschikbare literatuurgegevens uit het projectgebied (desktopstudie) en voeren indien nodig gerichte inventarisaties uit op het terrein.

We brengen bij het vleermuizenonderzoek de aanwezigheid van vliegroutes en het gebruik van jachtgebieden in beeld. Bij het onderzoek gebruiken we zowel afstembare als automatische batdetectoren waarmee we niet alleen korte inventarisaties kunnen uitvoeren maar ook langdurige monitoring. Op basis van het onderzoek geven we advies over de optimale inplanting van de windmolens en over de mogelijke mitigerende maatregelen.

Vleermuis- en vogelonderzoek en rapportage in functie van de natuurwetgeving

Corridor helpt u met uw project doorheen de complexe natuurwetgeving. We onderzoeken de aanwezigheid van vleermuizen en vogels, toetsen de natuurwetgeving af op uw project. Maken een voortoets, natuurtoets, verscherpte natuurtoets en passende beoordeling indien van toepassing voor uw project.