Subsidies voor uw natuurproject


Subsidies en fiscale voordelen van natuurprojecten

Wie een natuurproject wil realiseren kan bij allerlei overheden aankloppen voor subsidies. Het is echter moeilijk om de bomen door het subsidiebos te zien.
Corridor kan met haar expertise instaan voor het opmaken van een volwaardig subsidiedossier waarmee het realiseren van uw project een stap dichterbij komt!

Men kan subsidies aanvragen voor:
- bebossing en herbebossing
- aankoop te bebossen gronden
- investeringssubsidie natuur
- KLE-subsidies
- PDPO, LEADER, LIFE, INTERREG,… (ecologisch advies)

Hoe hoger de ambities, hoe hoger de subsidies

Wie zich inzet voor het realiseren van een hogere natuurkwaliteit op zijn natuurterrein, kan rekenen op verschillende subsidies.

Bepaalde maatregelen moeten jaarlijks of periodiek worden genomen. Denk daarbij voorbeeld aan hooien, begrazen, het ruimen van sloten of het knotten van wilgen. Voor deze maatregelen voorziet de Vlaamse overheid een jaarlijkse toelage die de beheerkost probeert te vergoeden. Natuurstreefbeelden die moeilijk te beheren zijn zoals vochtige graslanden worden hoger betoelaagd dan natuurstreefbeelden waar minder periodiek beheer noodzakelijk is (bijv. bos).

Welke natuurstreefbeelden kunnen worden betoelaagd vind je terug op deze pagina: https://www.ecopedia.be/pagina/natuurstreefbeelden

Ook éénmalige maatregelen kunnen via een projectsubsidie worden vergoed. Voorbeelden zijn het plaatsen van een begrazingsraster, het aanleggen van een amfibieënpoel, het omvormen van naaldbos naar inheems loofhout en het bouwen van een brug in functie van een wandelpad. Hoe hoger het ambitieniveau van het beheerplan, hoe hoger de tussenkomst van de Vlaamse overheid.

Wie zijn natuurterrein openstelt voor het publiek, wordt ook daar financieel voor beloond. Het voorzien van wandelpaden, een mountainbikeparcours, een speelzone of een bivakzone kunnen worden voorzien.Een beheerplan type 2 of hoger krijgt ook een fiscaal voordeel. Een gebied waarvoor een natuurbeheerplan werd goedgekeurd kan je dus erven, krijgen, kopen of beheren zonder fiscale lasten. Voor een beheerplan type 2 geldt een vrijstelling van 50 procent van de erfbelasting en van 75 procent van de schenkbelasting. Voor een beheerplan type 3 of 4 is er zelfs een vrijstelling van 75 procent van de erfbelasting en 100 procent van de schenkbelasting voorzien!

Er wordt een vrijstelling van successierechten verleend voor de waarde van de onroerende goederen die binnen een goedgekeurd natuurbeheerplan zijn opgenomen.

Wie een natuurterrein beheert met een beheerplan type 4 kan zijn natuurreservaat uitbreiden door nieuwe percelen aan te kopen. De aankoop hiervan kan worden gesubsidieerd.

Indien subsidies worden verkregen moet ook het beloofde beheer worden uitgevoerd.

Fiscale voordelen van natuurbeheerplannen

Er zijn ook fiscale voordelen. Als er wordt gekozen voor een natuurbeheerplan type 2, 3 of 4, dan zijn er vrijstellingen van de erfbelasting en schenkbelasting. Hoe hoger de natuurdoelen, hoe meer vrijstelling.