Dienstenaanbod

NATUURSTUDIE & ONTWERP

speelnatuur
groeninrichting
ecologisch advies
bestekken en ramingen
recreatieve infrastructuur
technische inrichtingsplannen

BEHEERPLANNING

breeam-studies
groenbeheerplannen
natuurbeheerplannen
recreatief medegebruik
toegankelijkheidsregelingen
soortenbeschermingsprogramma's

MONITORING & INVENTARISATIE

nulmetingen
vogeltellingen
natuurmonitoring
vegetatiekartering
soorteninventarisatie
flora- en faunaonderzoek

VERGUNNINGSAANVRAGEN

boscompensatiedossiers
vergunning tijdelijke natuur
omgevingsvergunningaanvraag
ontheffing op verbod tot ontbossing
natuurtoets en passende beoordeling

SUBSIDIEDOSSIERS

advies EU-projecten
kleine landschapselementen
projectsubsidies natuur en bebossing

NATUURBOUW

faunavoorzieningen
bebossingsprojecten
natuurbeheerwerken
recreatieve infrastructuur
natuurtechnisch grondwerk
inrichting en beheer bedrijfssites

Enkele diensten uitgelicht

Breeamstudies

Breeamstudies

Corridor adviseert over de categorieën Landgebruik & Ecologie en Water. Als bewijslast voor de onderdelen LE 1, LE 2, LE 4, LE 6 en WAT 6 kunnen we voor u een rapport opstellen.

Natuurinrichtingsprojecten

Natuurinrichtingsprojecten

We leveren onderzoek, geven praktisch advies en maken inrichtingsplannen op voor natuur. Procesbegeleiding, ecologische visievorming ...

Ecologische vergroening van terreinen

Wilt u meer biodiversiteit op uw terrein realiseren? Van kleinschalig tot zeer ambitieus, ...

Design Build Maintain

Design Build Maintain

Natuurontwikkeling van A tot Z, volledige ontzorging van de opdrachtgever.

Natuurbeheerplannen

Natuurbeheerplannen

Corridor maakt voor uw park, bos of natuurdomein een compact, leesbaar en praktisch natuurbeheerplan op.

Ecologisch juridisch advies

Bouwplannen? We toetsen uw project op de natuurwetgeving en geven u gepast ecologisch juridisch advies.